« Zadaj pytanieZamknij »

Zadaj pytanie

MANAGER FAST-STEP TRAVEL

Manager firmy udzieli Państwu informacji na temat naszej działalności i organizowanych przez nas obozach.

Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

REGULAMIN i INFORMACJE DODATKOWE

TERMIN ZEBRANIA LATO 2020

Zebranie organizacyjne odbędzie się 16 czerwca (wtorek) o godzinie 19:00 w formie zdalnej - na platformie ZOOM.
Informacje z właściwym linkiem i hasłem dostępu prześlemy Państwu SMS-em odpowiednio wcześniej.

Prosimy o wysłanie listem ZWYKŁYM (NIE poleconym) lub o osobiste wrzucenie do skrzynki na listy albo o pozostawienie w biurze:

 • KART KWALIFIKACYJNYCH oraz
 • UMÓW DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W OBOZIE,

które pobrać można z podstrony konkretnego obozu w zakładce "OBOZY LETNIE 2020” oraz o zapoznanie się z treścią pozostałych załączników do pobrania.

Szkoła Tańca Fast-Step
ul. Floriana Marciniaka 15
04-682 Warszawa

REGULAMIN OBOZU LETNIEGO 2020

Plik w formacie PDF:
 • Zbiórka:

 1. Na zbiórkę przywozimy wyłącznie dzieci zdrowe z podpisanym oświadczeniem COVID-19 wg wzoru z wytycznych: MZ, MEN i GIS (załącznik dostępny na stronie).
 2. Rodzic/Opiekun dowożący dziecko na zbiórkę nie może mieć widocznych objawów infekcji / choroby zakaźnej.
 3. Na zbiórce zobowiązani jesteśmy do zachowania dystansu społecznego (minimum 2 m).
 4. Rodzice nie wchodzą do autokaru.


 • Podróż:

 1. Nie odbieramy żadnego uczestnika poza tymi, którzy stawią się na zbiórce.
 2. Postoje odbywają się wyłącznie w miejscach, które gwarantują minimalną styczność z osobami trzecimi.


 • Na miejscu w trakcie pobytu:

 1. Grupy funkcjonują w miarę możliwości autonomicznie/rozdzielnie.
 2. Posiłki odbywają się z zachowaniem wytycznych dla gastronomii.
 3. Kąpiele odbywają się w wyznaczonych do tego miejscach o wyznaczonej porze.
 4. W określonych okolicznościach uczestnicy obozu będą proszeni o korzystanie z indywidualnych osłon ust i nosa w momencie wyjść w miejsca publiczne (np. transport na plażę).
 5. Zakwaterowanie odbywa się z zachowaniem 4 m2 na uczestnika w pokoju.
 6. Każdy uczestnik obowiązany jest do przestrzegania zasad higieny, w szczególności do częstego mycia rąk, korzystania w ogólnodostępnych płynów dezynfekcyjnych.
 7. Stanowczo odradzamy odwiedziny uczestników obozu przez osoby niezwiązane z obozem (rodzice, dziadkowie, członkowie rodziny, znajomi).


 • Opieka medyczna:

 1. Uczestnik ma możliwość opieki pielęgniarki na terenie ośrodka.
 2. Uczestnik może korzystać w razie zaistnienia takiej konieczności z konsultacji lekarskich na zasadzie telewizyty oraz wizyty rzeczywistej.
 3. Izolacja uczestnika w sytuacji występujących u niego niepokojących objawów o charakterze łącznym (katar, kaszel, temperatura, duszności). Wówczas rodzic po konsultacji i decyzji lekarza musi być przygotowany na odbiór uczestnika w ciągu 12h. Dodatkowo lekarz może zalecić zgłoszenie tego faktu do właściwego miejscowo inspektora sanitarnego.


 • Inwentarz:

 1. Oprócz wskazanego w spisie inwentarza jego proponowanego składu, uczestnik obozu powinien mieć do dyspozycji 3-4 maseczki oraz mydło antybakteryjne.


 • Dodatkowo uczestnik obozu ma prawo:

 1. do udziału we wszystkich zajęciach programowych, a poprzez swoich przedstawicieli uczestniczyć w opracowywaniu programu,
 2. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy,
 3. do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców.


 • Uczestnik obozu zobowiązany jest:

 1. przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców,
 2. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę lub lekarza,
 3. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
 4. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu,
 5. mieć szacunek do koleżanek, kolegów, wychowawców i innych osób,
 6. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dotyczących kąpieli i ruchu drogowego,
 7. informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,
 8. uczestnik (lub jego rodzice/ opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie.


 • Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.
 • Na obozach ze względu na ich specyfikę rzeczy cenne i wartościowe oraz pieniądze należy przekazać do depozytu opiekunom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie ww. rzeczy nie oddanych do depozytu.
 • Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz : zakupu, posiadania i picia alkoholu, zakupu, posiadania i palenia tytoniu i innych substancji w tym papierosów elektronicznych oraz zakupu, posiadania i zażywania środków odurzających. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.
 • W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów. W takim wypadku Osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Go pod opiekę właściwych władz (konsulat, policja).
 • Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia zawartej z organizatorem.

SYGNATURY OBOZÓW LATO 2020


 • 1698/MAZ/L-2020 - turnus I od 28 VI - 7 VII w OW KORAL w Stegnie,
 • 1727/MAZ/L-2020 - turnus II od 7 - 16 VII w OW KORAL w Stegnie,
 • 1730/MAZ/L-2020 - turnus III od 16 - 25 VII w OW KORAL w Stegnie,
 • 1716/MAZ/L-2020 - pobyt od 28 VI - 7 VII w OW BARON w Sztutowie,
 • 1730/MAZ/L-2020 - obóz COMMERCIAL DANCE ACADEMY od 16 - 25 VII,
 • 1730/MAZ/L-2020 - obóz UKS FAST-STEP od 16 - 25 VII

Nasza oferta na sezon letni:Polskie Towarzystwo Taneczne - logo World Dance Council - logo

"FAST-STEP" wpisano do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 1746 z certyfikatem Gwarancji Ubezpieczeniowej Turystycznej wydanym przez SIGNAL IDUNA.